AYDINLATMA METNİ

                 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri gereğince

BİLFEN YAYINCILIK VE TİCARET A.Ş.

AYDINLATMA METNİ (v.1.1)

İstanbul Ticaret Odası’nın 755691 sicil numarasında kayıtlı, Sarıgazi vergi dairesi 171 029 9789 vergi numaralı ve “Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:12/1 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İSTANBUL” adresinde bulunan BİLFEN YAYINCILIK ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “BİLFEN YAYINCILIK” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “KVKK” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusudur ve KVKK madde 10’da belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla 02.04.2018 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni bilgilerinize sunulmuştur.

KVKK’da yapılan tanımlamalara göre:

 • kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;
 • ilgili kişi, kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi;
 • kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

BİLFEN YAYINCILIK’a iletmiş olduğunuz yahut BİLFEN YAYINCILIK tarafından edinilen kişisel verilerinizin, kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK madde 5’te yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

                BİLFEN YAYINCILIK’ın işbu Aydınlatma Metni’nde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.bilfenyayincilik.com web adresi üzerinden her zaman ulaşılabilir.

 1. Kişisel Verilerinizi İşlemenin Amaçları

BİLFEN YAYINCILIK’a iletmiş olduğunuz yahut BİLFEN YAYINCILIK tarafından edinilen kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde BİLFEN YAYINCILIK’ın Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, Bilfen Şirketler Topluluğunda yer alan şirketler arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla veri güvenliği sağlanarak işlenebilmektedir.

Bu bağlamda mesafeli satış yapılabilmesi, ödemelerin tahsil edilebilmesi, fatura düzenlenmesi, sevkiyatın gerçekleştirilmesi, gereken hallerde iletişime geçilebilmesi, çalışanların özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda yer alan işlemler ile internette gezinme süresinin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmesi, kamu tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların sağlık durumuna uygun tedbirlerin alınması, kamu sağlığının temini amacıyla sağlık verilerinin işlenmesi, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, sözleşmelerin müzakere edilmesi, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması, iş başvurusunda bulunan kişinin işe uygunluğunun değerlendirilmesi, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması,

Ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin işlenmesi örnekleridir.

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir

BİLFEN YAYINCILIK’a iletmiş olduğunuz yahut BİLFEN YAYINCILIK tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde KVKK madde 8’e uygun olarak BİLFEN YAYINCILIK’ın Maliye Bakanlığı, Emniyet Müdürlükleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, Bilfen Şirketler Topluluğu içerisinde yer alan şirketler arasındaki koordinasyonun ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve idari faaliyetlere ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıs hukukçulara, turizm şirketlerine, ulaşım şirketlerine, otellere, bankacılara, denetmenlere, müfettişlere, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurumlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir.

Bu bağlamda yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili Emniyet Müdürlüklerine kimlik bildirimleri yapılırken çalışanların kimlik bildirimi formundaki kişisel verilerinin ilgili Emniyet Müdürlüklerine aktarılması, kamu tarafından yürütülen teftişlerde değerlendirmeye sunulması için talep eden kuruma aktarılması, iş kazası olması halinde yasal zorunluluk çerçevesinde ilgili kurumlara bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde yasal zorunluluk çerçevesinde SGK bildirimlerinin yapılması için işe alınan personelin bazı kişisel verilerinin SGK ve ilgili kuruluşlara aktarılması, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin aktarılması, mesafeli satışlara ilişkin sevkiyatın gerçekleştirilmesi için müşteri kimlik ve adres bilgisinin taşıyıcıya aktarılması, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması için alınan görüntü ve ses kayıtlarının Bilfen Şirketler Topluluğu içerisinde hizmet alınan ilgili şirketlere aktarılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması için çalışan verilerinin Bilfen Şirketler Topluluğu içerisindeki diğer şirketlerle paylaşılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili kamu kurumlarına bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması,

 Ve benzeri uygulamalar kişisel verilerin aktarılması örnekleridir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden BİLFEN YAYINCILIK sorumlu değildir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması söz konusu değildir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Hukuksal Amaç ve Yöntemi

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut BİLFEN YAYINCILIK’ın yasal/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetleri, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, mesafeli satış sözleşmeleri, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.

 1. KVKK madde 11 uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir ve Ne Şekilde Kullanılır

KVKK madde 11 uyarınca, dilediğiniz zaman BİLFEN YAYINCILIK’a başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek,
 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
 6. Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
 7. Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek, 
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
 9. Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmek.

KVKK’nın 11inci maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için buraya tıklayarak erişebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını “Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:12/1 Yukarı Dudullu, Ümraniye/İSTANBUL” adresinde bulunan BİLFEN Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.’ye şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak bilfenyayincilik@hs01.kep.tr elektronik posta adresine göndermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek farklı bir yöntem olması halinde, söz konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır. BİLFEN YAYINCILIK, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, BİLFEN YAYINCILIK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK madde 13 ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde BİLFEN YAYINCILIK’a iletebilirsiniz.

COVİD-19 Salgınıyla Mücadele Kapsamında Çalışan, Öğrenci ve Ziyaretçilerin HES Kodu Sorgulaması Yapılması Ve Ateş Ölçümleri Hakkında Aydınlatma Beyanı

Bilfen Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Çalışanlarımızın HES kodları, HES kodu sorgulama sonuçları ve ateş ölçümü sonucu elde edilen vücut sıcaklıkları iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının korunması ve Covid-19 virüsünün takibi amaçlarıyla kaydedilecek ve işlenecektir.

Ziyaretçilerin HES kodları, HES kodu sorgulama sonuçları ve ateş ölçümü sonucu elde edilen vücut sıcaklıkları ise iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları gereği iş yerlerimize giriş yapmaya elverişli olup olmadıklarının tespiti amacıyla herhangi bir yere kaydedilmeksizin işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

HES kodları fiziki veya elektronik ortamlarda otomatik ve otomatik olmayan yollarla ve HES kodu sorgulama sonuçları ile ateş ölçümü sonucu elde edilen vücut sıcaklıkları ise elektronik ortamda otomatik yollarla elde edilecektir. Çalışanlarımızın HES kodlarının, HES kodu sorgulama sonuçlarının ve ateş ölçümü sonucu elde edilen vücut sıcaklıklarının işlenmesinin hukuki dayanağı açık rıza olup; ziyaretçilerin HES kodları, HES kodu sorgulama sonuçları ve ateş ölçümü sonucu elde edilen vücut sıcaklıklarının işlenmesinin hukuki dayanağı ise Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

HES kodları iş yerlerimize giriş yapmanızın iş sağlığı ve güvenliği ile kamu sağlığı açısından riskli olup olmadığının tespiti amacıyla HES uygulaması üzerinden periyodik olarak sorgulama yapılmak suretiyle T.C. Sağlık Bakanlığı’na aktarılacaktır. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Şirketimize iletilecek HES kodu sorgulaması sonucu “riskli” olanlar, HES kodu sorgulaması sonucu “risksiz” oluncaya kadar iş yerlerimize alınmayacaktır. Ateş ölçümü sonucu elde edilecek vücut sıcaklıklarınız ise aktarılmayacak olup; T.C. Sağlık Bakanlığı ve iş yeri hekimimizin öngördüğü üst sınırın altında kalması halinde iş yerlerimize girişinize izin verilecektir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirket’e başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda kvkk@bilfenyayincilik.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Ticari Elektronik İleti Aydınlatma Beyanı

Bilfen Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

İletişim bilgileriniz bilgilendirme, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni dahil olmak üzere veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin tarafınıza iletilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

Kişisel verileriniz bilgilendirme, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni dahil olmak üzere veri, ses ve görüntü içerikli ticari elektronik iletilerin tarafınıza iletilmesi amaçlarıyla ve organizasyonel nedenlerle Bilfen Şirketler Topluluğu dahilindeki diğer şirketlere; işleyişin kolaylaştırılması amacıyla hizmet alınan 3. Kişi aracı-hizmet sağlayıcılara; hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi amacıyla İYS’ye (İleti Yönetim Sistemi/iys.org.tr) ve ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılacaktır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziksel ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilerek işlenecektir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı KVK Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca gereken hallerde açık rızanız; Şirketimizle aranızdaki iş faaliyetlerine yönelik sözleşmelerin kurulması/ifası sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatler için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak şu konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda kvkk@bilfenyayincilik.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Bilfen Yayıncılık Çalışan Aydınlatma Beyanı

Bilfen Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Kişisel verileriniz, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanlar için yan hak ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yönetilmesi, eğitim faaliyetlerinin yönetilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, acil durum süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, usulüne uygun talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, erişim yetkilerinin düzenlenmesi, Şirket’e ait taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, etkinlik, toplantı ve eğitimlere ait görsel ve işitsel kayıtların tutulabilmesi, işyerindeki faaliyetlerin başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 5651 sayılı İnternet Erişimlerinin Kayıt Altına Alınması Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirket’e iletilmiş olan resmi/gayri resmi evraklar, eposta, güvenlik kamerası ve ses kayıtları vasıtasıyla fiziki ve elektronik ortamlarda otomatik ve otomatik olmayan yollarla, elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; Şirket ile aranızda iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi, Şirket’in başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 5651 sayılı İnternet Erişimlerinin Kayıt Altına Alınması Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Şirket’in meşru menfaatleri ve gereken hallerde de açık rızanızdır.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İlgili kişisel verileriniz,

 • Ücret ve diğer yan menfaatlerin ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla bankalara,
 • İş sağlığı ve güvenliği, iş faaliyetleri veya insan kaynakları faaliyetleriyle alakalı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla eğitim veya sınav hizmetlerini veren tedarikçilere,
 • İmza yetkilisi/vekillere imza sirküleri/vekaletname çıkarılabilmesi, gönderilebilmesi, hukuki süreçlerin ve sözleşme süreçlerinin yürütülebilmesi amaçlarıyla noterlere, sözleşme tarafları veya talep eden ilgili özel ve kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Şirket’in kullandığı bilişim teknolojileri gereği ve operasyonel nedenlerle sunucu desteği veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmeti veren firmalara,
 • Şirket tarafından kurulan ortak veri tabanlarının (insan kaynakları yazılımları, okul yönetim sistemi gibi), işlerliğinin sağlanabilmesi amacıyla ilgili tedarikçilere,
 • Etkinlik, toplantı ve eğitimlere katılan çalışanların bilgilendirme, hatıra veya arşiv amaçlarıyla kurumsal internet sitelerinde ve sosyal medya hesaplarına basın yayın organlarına, organizasyonu yürüten veya organizasyona katılan üçüncü kişilere ve basım işlerinin yürütülebilmesi için üçüncü kişi basım şirketlerine,
 • İş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve iş amaçlı iletişimin sağlanabilmesi amacıyla kurumsal internet sitemize ve şirketimizle iletişime geçmek isteyen üçüncü kişilere,
 • Denetim faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla özel şirket ve kamu denetçilerine,
 • Topluluk şirketleri arasındaki organizasyon ve iletişimin sağlanabilmesi amacıyla Bilfen Topluluk Şirketlerine dâhil şirketlere aktarılacaktır.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirket’e başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda kvkk@bilfenyayincilik.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Online Toplantı/Eğitim Aydınlatma Beyanı

Bilfen Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Anlık ses ve görüntü paylaşımı yapılan dijital platformlar aracılığıyla gerçekleşen online toplantı/eğitimler sırasında işlenecek kişisel verilerinizin işlenme amaçları iş ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin denetimi, toplantı ve eğitimlere ait görsel ve işitsel kayıtların tutulabilmesi, online toplantı/eğitim gündeminin takibi, toplantıda alınan kararların takibi ve toplantı/eğitim katılımlarının takibidir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

İlgili kişisel veriler online toplantı/eğitim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi ve toplantı/eğitim kaydına ulaşılabilmesi için operasyonel nedenlerle anlık ses ve görüntü paylaşımı yapılan dijital platformlara, topluluk şirketleri arasındaki organizasyon ve iletişimin sağlanabilmesi amacıyla e-posta gönderimleri aracılığıyla Bilfen Şirketler Topluluğuna dâhil şirketlere ve ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz elektronik ortamda otomatik yollarla elde edilip; işlenecektir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanağı KVK Kanunu’nun 5’inci maddesinin c, ç ve f bentleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak şu konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda  kvkk@bilfenyayincilik.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.

Bilfen Yayıncılık Üçüncü TaraflarAydınlatma Beyanı

Bilfen Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatımızın bilinciyle kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki açıklamalarımızı bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Ayrıca, Şirketimize giriş yaptığınız esnada oluşturulan ziyaret kaydınız ve güvenlik kamerası kayıtlarınız, işyerlerimizin ve Şirket’imizin operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, şirket denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, doğal afet anında mahsur kalma halinin tespiti ve iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılacağı

İşyerlerimize ziyaretiniz esnasında işlenen kişisel verileriniz, operasyonel nedenlerle Bilfen Şirketler Topluluğuna dâhil şirketlere ve ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının usulüne uygun taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla ilgili ve yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tarafınızdan elde edilen verilerin kaydedilmesi veya verilen kartvizitlerin saklanması suretiyle fiziki ortamda, otomatik olmayan yollarla ve internet sitenizde alenileştirdiğiniz bilgilerinizin kaydedilmesi, tarafınızca gönderilen e-postalar ve güvenlik kamerası ve ses kayıtları aracılığıyla, otomatik yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; KVK Kanunu 5’inci maddesi uyarınca, Şirketimizle aranızdaki iş faaliyetlerine yönelik sözleşmelerin kurulması veya ifası sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve Şirketimizin meşru menfaatleridir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

Şirketimize başvuruda bulunarak şu konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’deki usul ve şekil şartlarına uygun olarak, elektronik ortamda kvkk@bilfenyayincilik.com adresine göndermeniz halinde değerlendirmeye alınacaktır.